Regulamin promocji Epredia

Regulamin oferty handlowej „Promocja letnia”

dedykowanej dla klientów Elektro Med Grzegorz Pałkowski

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oferty handlowej „Promocja letnia” określa warunki promocji Organizatora w zakresie sprzedaży produktów ujętych w ulotce promocyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem akcji jest Grzegorz Pałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Elektro Med Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Zabierzowskiej 11, poczta: 32-005 Niepołomice, posiadający numery NIP 6831491475, REGON 351517286,
 3. Oferta promocyjna, do której stosuje się Regulamin, nie może łączyć się z innymi ofertami promocyjnymi Organizatora, których przedmiotem jest sprzedaż, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§ 2 Uczestnicy

Stroną (w Regulaminie zwaną: „Uczestnikiem”) umowy zawieranej w oparciu o Regulamin mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) ustawy - Kodeks Cywilny, a także każda osoba lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie koniecznym do zawarcia umowy, z wyłączeniem konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) ustawy – Kodeks Cywilny. Podmioty zagraniczne mogą korzystać z oferty promocyjnej wynikającej z Regulaminu, po wykazaniu na podstawie odpowiednich dokumentów swojej zdolności do bycia stroną praw i obowiązków oraz podejmowania w tym zakresie skutecznych czynności prawnych.

 

§ 3 Czas trwania promocji

Akcja promocyjna, do której stosuje się niniejszy Regulamin, trwa od dnia 22 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

 

§ 4 Warunki rabatowania

 1. W ramach oferty handlowej, której warunki określa niniejszy Regulamin, Uczestnik może otrzymać rabat w wysokości do 30% ceny netto zakupu dla urządzenia, zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu i pod warunkiem jednoczesnego spełnienia następujących wymogów:

a. uiszczenie w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Organizatora ceny po rabacie. Jako dzień zapłaty jest liczony dzień wpływu i zaksięgowania środków na koncie Organizatora.

b. złożenie zamówienia u Organizatora w terminie wskazanym w §3 Regulaminu,

 1. Podstawą ustalenia wysokości rabatu i ceny promocyjnej jest załącznikiem, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Uczestnik może skorzystać z promocji nieograniczoną ilość razy.
 3. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 

§ 5 Naruszenie warunków oferty

Jeżeli Uczestnik nie spełni wymogów określonych § 4 ust. 1, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, dedykowana Oferta Handlowa wygasa. Niezależnie od możliwości żądania zwrotu przedmiotu umowy bądź zapłaty ceny urządzenia bez udzielonego rabatu, Organizator ma prawo do nałożenia na Uczestnika kary umownej w wysokości wartości przyznanego rabatu. Kwota wpłacona tytułem ceny nie podlega zwrotowi.

 

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektro Med Grzegorz Pałkowski z siedzibą: ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-149-14-75, REGON: 351517286, Tel. 12 288 91 40, e-mail: biuro@elektromed.pl.
 2. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika lub przedstawicieli Uczestnika jest:

a. zawarcie i wykonanie umowy, w tym podjęcie działań przed jej zawarciem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO”);

b. wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności określonych przepisami o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c. dochodzenie lub odpieranie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. Odbiorcami danych osobowych będą:

a. włącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b. podmioty, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych, świadczące usługi na rzecz Organizatora,

c. spółki należące do grupy kapitałowej,

d. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Dane osobowe mogą być przenoszone, a każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został zatwierdzony zarządzeniem Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. przedłużenie lub skrócenie okresu obowiązywania promocji,

b. zmiana sposobu przeprowadzania promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi,

c. zmiana przepisów prawa wpływająca na zasady i organizację prowadzenia promocji.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia w serwisie www.elektromed.pl.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się wiecej Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Akceptuję