Regulamin szkolenia

Regulamin Szkoleń

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Elektro Med Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach usług szkoleniowych.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej wskazane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący:
 1. Organizator:  Grzegorz Pałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach (poczta:32-005 Niepołomice) przy ulicy Zabierzowskiej 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerami NIP 683-149-14-75, REGON 351517286;
 2. Zamawiający: podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. Uczestnik: osoba fizyczna, która bierze lub będzie brała udział w szkoleniu na podstawie umowy zawartej z Organizatorem bądź na podstawie skierowania otrzymanego od Zamawiającego lub Konsumenta;
 4. Konsument: osoba fizyczna, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług w przedmiocie szkolenia, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Regulamin: niniejszy dokument, określający warunki świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Zamawiających, Uczestników i Konsumentów;
 6. Regulaminy szczególne: dokumenty publikowane przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, przewidujące możliwość świadczenia usług szkoleniowych na zasadach innych, niż wynikające z Regulaminu oraz Cennika Szkoleń;
 7. Zgłoszenie: wprowadzone przez Zamawiającego lub Konsumenta, za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza, informacje, których podanie konieczne jest do zawarcia Umowy oraz udziału w Szkoleniu, Zgłoszenie stanowi integralną część Umowy zawieranej z Organizatorem;
 8. Serwis: witryna Internetowa znajdująca się w sieci Internet pod adresem URL https://elektromed.pl/, której właścicielem jest Organizator;
 9. Umowa: umowa o świadczenie wskazanych w Zgłoszeniu usług szkoleniowych, w oparciu o którą Uczestnik jest uprawniony do udziału w Szkoleniu zaaranżowanym przez Organizatora i do której stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu;
 10. Umowa zawarta na odległość: Umowa zawierana z Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności jego i Organizatora, przy wykorzystaniu udostępnionego w Serwisie formularza zgłoszenia;
 11. Opłata: opłata uiszczana przez Zamawiającego lub Konsumenta tytułem wynagrodzenia Organizatora za świadczenie danej usługi szkoleniowej;
 12. Cennik: aktualnie obowiązujący Cennik usług szkoleniowych publikowany na stronie www.elektromed.pl, zawierający listę Szkoleń pozostających w ofercie Organizatora oraz ich cenę;
 13. Szkolenie: wykłady/konferencje/kursy organizowane przez Organizatora, a dotyczące określonego tematu, prowadzone  w celu uzupełnienia i rozwijania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji;
 14. Administrator: Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. Grzegorz Pałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach (poczta:32-005 Niepołomice) przy ulicy Zabierzowskiej 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerami NIP 683-149-14-75, REGON 351517286;
 1. Komunikacja pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym/Konsumentem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: szkolenia@elektromed.pl.

 

§2

Zgłoszenie i zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Zamawiający/Konsument, dokonując Zgłoszenia, obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować udostępnione w Serwisie przez Organizatora dokumenty w postaci Regulaminu Szkoleń, Cennika, Polityki Prywatności. Brak akceptacji któregokolwiek z ww. dokumentów jest równoznaczny z odstąpieniem przez Zamawiającego/Konsumenta od zawarcia Umowy.
 2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator przesyła Zamawiającemu/Konsumentowi na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail informację potwierdzającą  przyjęcie  zgłoszenia na szkolenie wraz z Regulaminem.  
 3. Zawarcie Umowy następuje przy wykorzystaniu  środka komunikacji elektronicznej, z chwilą potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia Zgłoszenia, zastrzeżeniem § 2 pkt 1.
 4. Zgłoszenia realizowane są wg kolejności ich wpływu, w miarę dostępności miejsc.
 5. Możliwość dokonania zapisu (rejestracji) na dane Szkolenie zostanie zablokowana w Serwisie:
 1. w przypadku wyczerpania puli miejsc przypadającej na dane Szkolenie, lub
 2. na 7 dni przed planowaną datą Szkolenia.
 1. Po zablokowaniu możliwości zapisu na dane szkolenie, rejestracja  możliwa jest tylko za zgodą Organizatora, w drodze korespondencji mailowej,.
 2. Na 6 dni przed planowanym terminem szkolenia po weryfikacji ilości zapisanych uczestników, Organizator potwierdza rejestrację na szkolenie i przekazuje Zamawiającemu/Konsumentowi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formacie .pdf: Regulamin, Cennik, dokument pro forma i szczegóły realizacji Zgłoszenia.
 3. Minimalna liczba Uczestników, wymagana do przeprowadzenia Szkolenia to 3 osoby.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie spełniona wymagana minimalna ilość uczestników.
 5. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zamawiającego/Konsumenta. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 6. Zawarcie umowy jest równoznaczne z zobowiązaniem się Zamawiającego/Konsumenta do uiszczenia opłaty za Szkolenie.

 

§3

Płatność i wpis na listę uczestników

 1. Opłatę za Szkolenie należy uiścić w terminie 5 dni od momentu otrzymania od Organizatora informacji, o której mowa w §2 ust. 6 powyżej, podając w tytule przelewu oznaczenie Szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika lub nr dokumentu pro forma.
 2. Wpłat należy dokonywać zgodnie z treścią dokumentu pro forma.
 3. Za datę wniesienia Opłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora.
 4. Wpis na listę uczestników Szkolenia następuje po odnotowaniu przez Organizatora wpłaty.
 5. Brak zapłaty w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej skutkuje anulowaniem Zgłoszenia.
 6. W przypadkach spornych Organizator może dopuścić Uczestnika do udziału w szkoleniu w oparciu o przedstawione przez Zamawiającego/Konsumenta potwierdzenie zlecenia przelewu.
 7. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od zgłoszonego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego/Konsumenta. Wskazanie przez Zamawiającego/Konsumenta innego Uczestnika szkolenia wymaga formy pisemnej i powinno być dostarczone do Organizatora na adres e-mail: szkolenie@elektromed.pl nie później niż 2 dni robocze przed szkoleniem.
 8. Organizator wystawia faktury VAT do 7-go dnia roboczego lub najpóźniej do dnia 15-stego dnia następnego miesiąca od daty przeprowadzenia szkolenia. Jednocześnie, wraz z akceptacją Regulaminu, Organizator zostaje upoważniony do:
 1. wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez nabywcę usługi szkoleniowej,
 2. przesyłania faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nabywca usługi szkoleniowej zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie, na adres poczty e-mail: szkolenia@elektromed.pl.
 1. Organizator zastrzega, iż uiszczenie Opłaty nie uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Szkoleniu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział w Szkoleniu przez co rozumie się udział w pełnej ilości przewidzianych godzin szkoleniowych.

 

§4

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 1. Zamawiający może odstąpić od zawartej z Organizatorem Umowyz zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Organizatorem Umowy dla swej skuteczności wymaga: (a) zachowania formy pisemnej i (b) doręczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@elektromed.pl.
 3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Organizatorem umowy należy złożyć nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Szkolenia.
 4. Zwrot Opłaty, pomniejszonej o wynagrodzenie za część Szkolenia, w którym Uczestnik wziął udział, następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 5. W przypadku wniesienia Opłaty i nieobecności Uczestnika na Szkoleniu, bądź złożenia oświadczenia po terminie wskazanym w ust. 3 powyżej Opłata nie jest zwracana, a materiały szkoleniowe nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Szkoleniu.

 

§ 41

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu przez Konsumenta

 1. Konsument może odstąpić od zawartej z Organizatorem Umowy (zrezygnować z udziału w Szkoleniu) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarł umowę z Organizatorem.
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Organizatorowi przez Konsumenta oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w szkoleniu może zostać złożone w innej formie niż z wykorzystaniem ww. wzoru, jeżeli jednoznacznie z niego wynika wola odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenie@elektromed.pl.
 4. Organizator niezwłocznie przesyła Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 5. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia,  o którym mowa w ust. 2 powyżej, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o wynagrodzenie za część Szkolenia, w którym wziął udział.
 6. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, co nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§5

Odwołanie, zmiany miejsca i terminu Szkolenia

 1. Organizatorowi, w terminie na 2 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, przysługuje prawo jego odwołania (odstąpienie od Umowy) jeżeli:
 1. na skutek nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, niemożliwym jest przeprowadzenia Szkolenia (choroba prowadzącego, awaria, okoliczności dotyczące miejsca, w którym ma być przeprowadzone Szkolenie i in.)
 2. nie zapisała się wymagalna minimalna liczba Uczestników lub minimalna liczba uczestników nie została ostatecznie osiągnięta wskutek odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator może zaproponować udział w Szkoleniu organizowanym w innym terminie. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany, kwota Opłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uregulowana najpóźniej w terminie 7 dni od ziszczenia się okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie.
 2. Zwrot dotyczy wyłącznie Opłaty i nie obejmuje kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu.
 3. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Szkolenia, Organizator poinformuje zainteresowanych poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora oraz dodatkowo e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Z ważnej przyczyny Organizator może dokonać zmiany osoby prowadzącej Szkolenie na inną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, bez informowania Uczestników. W takim przypadku nie przysługuje roszczenie o zwrot Opłaty ani w części ani w całości.
 5. Modyfikacja programu Szkolenia lub zmiana prelegenta, nie stanowi zmiany Umowy w przedmiocie świadczenia usług szkolenia. Aktualny program publikowany będzie na stronie internetowej Organizatora: www.elektromed.pl.

 

§ 6

Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika

 1. Każdy z Uczestników ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora przez cały czas trwania Szkolenia i okazywania go na prośbę personelu szkoleniowego lub ochrony.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Szkolenie.
 3. Zabrania się filmowania i nagrywania bez zgody Organizatora.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.

 

§ 7

Prawa autorskie

 1. W ramach opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowy, zawierający m.in. materiały merytoryczne w wersji papierowej, a także, jeżeli charakter Szkolenia tego wymaga - środki ochrony bezpośredniej oraz materiały laboratoryjne.
 2. Organizator oświadcza, że materiały edukacyjne udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego, a Zamawiający, Konsument czy Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. W szczególności zabronione jest ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania wykraczające poza granice dozwolonego użytku osobistego.

 

§8

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Pałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach (poczta:32-005 Niepołomice) przy ulicy Zabierzowskiej 11, posługujący się numerami NIP 683-149-14-75, REGON 351517286.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów organizacji i przeprowadzenia Szkolenia oraz spełnienia przez Organizatora zobowiązań wynikających z zawartych Umów.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i osobom współpracującym z Administratorem, w szczególności osobom prowadzącym lub organizującym Szkolenie,  prowadzącymi rozliczenia, a które na podstawie umowy zobowiązane są do zachowania danych osobowych w poufności oraz przetwarzania ich w zgodzie z RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane również organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu w jakim zostały podane (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ponadto będą mogły być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także w celu realizacji uzasadnionych interesów stron, w szczególności  rozpatrywania reklamacji, przeprowadzania rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych ww. interesów stron Umowy.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
 1. prawo dostępu do treści danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które je dotyczą,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Zamawiający/Konsument akceptując Regulamin jednocześnie przekazuje ww. informacje o ochronie danych osobowych Uczestnikowi.

 

§ 9

Reklamacje

 1. Zamawiający/Uczestnik/Konsument ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia nie później niż w terminie do 14 dni od daty zakończenia Szkolenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora lub data stempla pocztowego, w zależności od wybranego sposobu przekazania reklamacji.
 2. Reklamację należy przekazać (a) w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice lub (b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: biuro@elektromed.pl, z dopiskiem „Reklamacja – Szkolenie w dniu …..”. W treści reklamacji winny być wskazane: przedmiot reklamacji, okoliczności towarzyszące, przedmiot żądania, dane kontaktowe.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz przekazuje odpowiedź w formie pisemnej na wskazany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej bądź adres korespondencyjny.
 4. Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest równoznaczny z uznaniem reklamacji przez Organizatora.
 5. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, Organizator pozostawi bez rozpatrzenia.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądem Polubownym przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z uczestnictwem w szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba, że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące stanowią odmiennie.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że strony wiąże wersja Regulaminu, która obowiązywała w chwili zawarcia Umowy.
 3. Organizator dopuszcza możliwość organizacji Szkolenia na zasadach odmiennych od określonych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione pomiędzy Organizatorem i Zamawiającym, a niniejszy Regulamin wiąże strony w takim zakresie, w jakim nie pozostaje w sprzeczności z tymi uzgodnieniami.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszym regulaminem, prosimy o kontakt z Organizatorem: (a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@elektromed.pl lub (b) pisemnie na adres: ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie internetowej Organizatora.

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO BĘDACEGO KONSUMENTEM

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie na adres  ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@elektromed.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej (format pdf).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalna do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO BĘDACEGO KONSUMENTEM

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Niniejszym informuje o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług szkoleniowych:

 

 • .....................................................................................................................................................

 

 • .....................................................................................................................................................

 

 • .....................................................................................................................................................

 

 • .....................................................................................................................................................

lista Szkoleń oraz Uczestników, których dotyczy odstąpienie

 

 

świadczonych w oparciu o umowę zawartą dnia .............................................. pomiędzy

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

Nazwa/imię i nazwisko Zamawiającego będącego Konsumentem wraz z adresem

 

a

Grzegorzem Pałkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach (poczta:32-005 Niepołomice) przy ulicy Zabierzowskiej 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerami NIP 683-149-14-75, REGON 351517286.

 

 

 

 

................................................................................

Miejscowość, data, podpis konsumenta

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się wiecej Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Akceptuję